Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ „B+K” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
(DAWNIEJ: „B+K” MARCIN BRZEZIŃSKI, KRZYSZTOF KASPEREK SPÓŁKA JAWNA)

Przedmiotem niniejszego Regulaminu są zasady świadczenia przez Spedytora usług związanych z organizacją procesu przewozu towarów w transporcie drogowym na rzecz Zleceniodawców. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Spedytora, chyba, że co innego wynika wprost ze szczególnych ustaleń ze Zleceniodawcą.

I. Podstawowe pojęcia.

 1. Zleceniodawca: osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna, zlecająca Spedytorowi wykonanie usługi spedycji. Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
 2. Spedytor: „B+K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: „B+K” Marcin Brzeziński, Krzysztof Kasperek spółka jawna).
 3. Zlecenie: pisemny dokument pochodzący od Zleceniodawcy, określający ilości i wagi oddanych do spedycji Przesyłek, zawartość każdej Przesyłki, uwagi dotyczące transportu oraz czas i miejsce ich wydania i odbioru, a także inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonania usługi i wymagane przez przepisy prawa.
 4. Odbiorca: podmiot odbierający Przesyłkę w ramach realizowanej usługi spedycyjnej.
 5. Nadawca: podmiot wydający Przesyłkę w celu wykonania usługi spedycyjnej.
 6. Przesyłka: ładunek objęty jednym dokumentem przewozowym, pochodzący od jednego Nadawcy i przeznaczony do jednego Odbiorcy.
 7. Regulamin: niniejszy Regulamin usług spedycyjnych stosowany przez „B+K” Marcin Brzeziński, Krzysztof Kasperek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
 8. Awizacja: potwierdzenie przez Spedytora przyjęcia Zlecenia Zleceniodawcy do realizacji, określające warunki i zasady realizacji Zlecenia.
 9. Umowa: umowa o świadczenie usług spedycyjnych pomiędzy Zleceniodawcą a Spedytorem, o treści uzgodnionej przez Strony na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

II. Zakres świadczonych usług.

 1. Spedytor świadczy usługi spedycyjne w zakresie wysyłania i odbierania towarów oraz inne usługi związane z organizacją procesu przewozu towarów w odniesieniu do:
  a) spedycji krajowej, w których miejsce nadania Przesyłki oraz miejsce odbioru Przesyłki znajdują się na terytorium Polski,
  b) spedycji międzynarodowej.

III. Wyłączenia ze świadczenia usług spedycyjnych.

 1. Usługi świadczone przez Spedytora, nie obejmują:
  a) Przesyłek, które wymagają specjalistycznego przeładunku i środka transportu,
  b) alkoholi i wyrobów tytoniowych,
  c) Przesyłek wrażliwych na temperatury otoczenia,
  d) produktów szybko psujących się,
  e) zwierząt i Ŝywego inwentarza,
  f) dokumentów, znaków legitymacyjnych, nośników danych, papierów wartościowych oraz wartości pieniężnych,
  g) dzieł sztuki oraz przedmiotów o wartości historycznej, przedmiotów niepowtarzalnych i przedmiotów mających szczególną wartość kolekcjonerską,
  h) wyrobów jubilerskich,
  i) Przesyłek niebezpiecznych, w tym broni oraz amunicji,
  j) innych Przesyłek, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa lub wymaga odrębnych zezwoleń i koncesji,
  k) wzorów i prototypów,
  l) Przesyłek o wartości powyżej 50 000 USD,
  ł) substancji chemicznych,
  m) odpadów,
  n) zwłok i szczątków ludzkich i zwierzęcych.
 2. W przypadku ujawnienia w nadanej Przesyłce towarów wyłączonych zgodnie z niniejszym Regulaminem, Spedytor zastrzega sobie prawo naliczenia kary w wysokości dwukrotnej wartości ustalonej stawki frachtowej, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Spedytora odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego karę umowną; ust. 4 poniżej stosuje się odpowiednio. Dodatkowo Spedytor zastrzega sobie prawo odstąpienia od dalszej realizacji usługi i pozostawienia Przesyłki do dyspozycji Nadawcy na jego koszt i ryzyko w miejscu
  według swojego uznania, w tym także w miejscu ujawnienia zawartości Przesyłki.
 3. Zleceniodawca może zgłosić Zlecenie wykonania usługi w zakresie Przesyłki wyłączonej zgodnie z niniejszym Regulaminem jedynie w przypadku, gdy uzyska przed przyjęciem do realizacji Zlecenia pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie kierownika oddziału Spedytora o świadomym przyjęciu takiej Przesyłki. W razie nie uzyskania przed przyjęciem Przesyłki do realizacji ww. oświadczenia kierownika oddziału Spedytora, ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku nadania Przesyłki wyłączonej ze spedycji, Zleceniodawca obowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody w pełnej wysokości. Spedytor nie odpowiada za uszkodzenie, utratę lub ubytek takich Przesyłek.

IV. Przyjęcie Zlecenia do realizacji.

 1. Spedytor świadczy usługi na podstawie Zlecenia.
 2. Realizacja Zlecenia odbywa się odpłatnie za wynagrodzeniem, na warunkach i zasadach określonych w Umowie. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Spedytorowi dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku wykonania przez Spedytora na rzecz Zleceniodawcy usług dodatkowych albo wykonania takich usług bez uzgodnienia, ale w celu prawidłowej realizacji Zlecenia, albo w celu zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy albo Spedytora.
 3. Spedytor może uzależnić realizację Zlecenia od zapłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzenia lub zaliczki.
 4. Jeżeli kwota wynagrodzenia lub innych opłat będzie wyrażona w walucie obcej, walutę przelicza się w oparciu o średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego załadunek.
 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spedytora. W przypadku opóźnienia w zapłacie Spedytor ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
 6. Wynagrodzenie Spedytora nie może być potrącane z jakimikolwiek roszczeniami
  Zleceniodawcy.
 7. Zlecenie powinno zawierać: rodzaj Przesyłki, znaki i numery poszczególnych sztuk – opakowań, liczbę opakowań, ciężar Przesyłki, wymiary oraz kubaturę Przesyłki, sposób ładowania i pakowania Przesyłki, uwagi szczególne dotyczące transportu, uwagi szczególne dotyczące załadunku lub rozładunku, uwagi szczególne dotyczące dokumentacji przewozowej, czas i miejsce wydania/odbioru Przesyłki, miejsce dostawy Przesyłki, cenę za realizację usługi objętej Zleceniem, wyraźny podpis i pieczęć osoby reprezentującej Zleceniodawcę, zakres
  zlecanej usługi.
 8. Zleceniodawca ma obowiązek wystawienia Zlecenia zupełnego i prawidłowego, zawierającego wszystkie powyższe elementy. Zlecenie powinno być wydane Spedytorowi w formie pisemnej oraz powinno być przesłane do Spedytora faksem bądź w formie skanu wysłanego za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Dopuszcza się uznanie za Zlecenie każdego dokumentu wyrażającego wolę Zleceniodawcy w sposób umożliwiający realizację transportu i identyfikujący Zleceniodawcę w sposób dostateczny.
 9. W przypadku, w którym Zlecenie nie obejmuje wszystkich informacji ujętych w ust. 7 powyżej, Spedytor może zrealizować usługę, o ile wola Zleceniodawcy została wyrażona w sposób umożliwiający wykonanie usługi.
 10. Udzielenie Zlecenia jest równoznaczne z potwierdzeniem i akceptacją niniejszego Regulaminu, który znajduje zastosowanie we wszelkich sprawach nieuregulowanych indywidualnie pomiędzy Stronami. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Zleceniodawcę Awizacji o treści w niej i niniejszym Regulaminie wyrażonej. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie wyraża zgody na zawarcie Umowy o powyżej wskazanej treści, powinien wyrazić swój sprzeciw niezwłocznie, uwzględniając specyfikę i termin Zlecenia, co najmniej za pomocą
  poczty elektronicznej (e-mail), nie później jednak niż w trzydzieści minut od otrzymania Awizacji.
 11. Rozstrzygającym potwierdzeniem warunków realizacji Zlecenia oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, a tym samym zawarcia pomiędzy Stronami Umowy o treści określonej w Awizacji i Regulaminie, jest załadowanie Przesyłki na pojazd, a tym samym rozpoczęcie transportu.
 12. Zleceniodawca zobowiązany jest do prawidłowego i szczegółowego wypełnienia Zlecenia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego, niezupełnego lub niezgodnego z prawdą jego wypełnienia. W przypadku przedmiotów wymagających zachowania szczególnych warunków przewozu, z uwagi na ich właściwości lub obowiązujące przepisy prawa, Zleceniodawca zobowiązany jest do powiadomienia Spedytora w treści Zlecenia o tych wymogach, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z niedopełnienia tego obowiązku oraz innych prawem i niniejszym Regulaminem przewidzianych skutków.
 13. Spedytor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności lub innych ujemnych następstw.

V. Realizacja Zlecenia.

 1. W przypadku, w którym po przekazaniu Spedytorowi Zlecenia Zleceniodawca zmienia informacje bądź dyspozycje, w szczególności dotyczące terminu podstawienia pojazdu, rodzaju pojazdu, rodzaju lub/oraz wymiarów lub/oraz wagi Przesyłki, lub innych istotnych warunków realizacji Zlecenia, Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania tych zmian w formie pisemnej oraz do pokrycia faktycznie poniesionych przez Spedytora kosztów związanych ze zmianą dyspozycji.
 2. Przyjmuje się, że wszelkie informacje oraz dokumenty przesyłane przez Zleceniodawcę pocztą elektroniczną (e-mail), faksem itp. są prawdziwe i wyczerpujące. Spedytor nie ma obowiązku sprawdzenia ich prawdziwości oraz legalności. Za szkodę wynikłą z przesłania lub przekazania nieprawdziwych informacji lub dokumentów pełną odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca.
 3. Zlecenie upoważnia Spedytora do dokonywania w imieniu Zleceniodawcy wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania Zlecenia, a mających na celu bezpieczne i bezproblemowe jego zrealizowanie. Upoważnienie Spedytora do wspomagających i samodzielnych działań nie oznacza jednak, że Spedytor jest do nich zobligowany, jeżeli Zlecenie nie zawiera wyczerpujących dyspozycji w danym zakresie.
 4. W przypadku błędnych danych dotyczących odprawy celnej lub brakiem prawidłowo sporządzonych dokumentów do odprawy celnej Spedytor zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zwrotu Przesyłki do nadawcy lub złożenia na skład celny. Powyższe czynności odbywają się na koszt i ryzyko Zleceniodawcy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zleceniodawca zobowiązany jest również do zapłaty ustalonego za realizację Zlecenia wynagrodzenia.
 5. Gdy przedmiotem Zlecenia jest towar niebezpieczny, w rozumieniu przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych (Konwencja ADR) lub innych, dla których w zakresie przewozu i magazynowania istnieją szczególne przepisy, co do obchodzenia się z towarami, Zleceniodawca wraz ze Zleceniem ma obowiązek przekazać wszelkie informacje dotyczące danego towaru, określić rodzaj niebezpieczeństwa (kod zagrożenia, klasę pakowania) oraz powiadomić o niezbędnych środkach ostrożności.
 6. Spedytor może samodzielnie wykonać przewóz. W takim przypadku Spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. Spedytor może czynności związane z realizacją Zlecenia przekazać w całości lub części do wykonania osobom trzecim lub ich podwykonawcom.
 7. Czynności ładunkowe (załadunek i rozładunek) należą odpowiednio do obowiązków Nadawcy i Odbiorcy.
 8. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowe przygotowanie Przesyłki do przewozu oraz jej wydania bez ubytków i uszkodzeń, w stanie odpowiadającym informacjom określonym w Zleceniu, prawidłowo opakowanej.

VI. Wydanie Przesyłki Odbiorcy.

 1. Wykonanie usługi i dostarczenie Przesyłki do Odbiorcy następuje w momencie zgłoszenia się przewoźnika faktycznego w miejscu dostawy i zadeklarowania wydania Przesyłki niezależnie od tego, kiedy Odbiorca przystąpi do rozładunku Przesyłki oraz, czy w ogóle przystąpi do odbioru Przesyłki.
 2. Odbiorca potwierdza odbiór Przesyłki w treści dokumentu przewozowego przed jej rozładunkiem. Odmowa potwierdzenia odbioru Przesyłki w treści dokumentu przewozowego stanowi przeszkodę w wydaniu Przesyłki i uprawnia Spedytora do powstrzymania się z wydaniem przesyłki Odbiorcy. Zatrzymanie Przesyłki w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym odbywa się na koszt i ryzyko Zleceniodawcy.
 3. Po rozładunku Przesyłki, Odbiorca w obecności kierowcy jest zobowiązany do sprawdzenia jej stanu oraz zgodności z dokumentami przewozowymi, dokonując stosownej adnotacji na dokumencie przewozowy. Jeżeli zachodzą zastrzeżenia, co do stanu Przesyłki, Odbiorca wraz z kierowcą sporządzają protokół zawierający opis oględzin Przesyłki, ewentualną dokumentację fotograficzną, jeśli jest możliwa do wykonania oraz podpisy osób uczestniczących w jego sporządzeniu.
 4. Jeżeli po przybyciu pojazdu do Odbiorcy nie zostanie podjęty rozładunek Przesyłki lub jeżeli pojazd nie przybył do właściwego miejsca rozładunku z powodu nieprawidłowych danych wskazanych w Zleceniu lub innych dokumentach związanych z przewozem, Spedytor poinformuje o tym fakcie Zleceniodawcę, oczekując niezwłocznego udzielenia wskazówek odnośnie dalszego postępowania z Przesyłką. W takim przypadku Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty Spedytorowi poniesionych kosztów z tego tytułu, niezależnie od obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
 5. Jeżeli z treści Zlecenia, niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów wynika, że Odbiorca winien zapłacić Spedytorowi wynagrodzenie za przewóz i/lub inne należności ciążące na Przesyłce – wówczas Odbiorca przystępując do odbioru Przesyłki – ale jeszcze przed jej wydaniem przez Spedytora – zobowiązany jest dokonać zapłaty przysługujących Spedytorowi należności. W razie odmowy uiszczenia należności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Spedytor może powstrzymać się z wydaniem Przesyłki i skorzystać z przysługującego mu prawa zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających ze Zlecenia.
 6. W celu zabezpieczenia roszczeń Spedytora, w tym także roszczeń wynikających z poprzednich Zleceń Zleceniodawcy, Spedytor ma prawo do zatrzymania Przesyłki lub związanych z nią dokumentów i wstrzymania realizacji usług do czasu zapłaty przez Zleceniodawcę wszystkich należności.
 7. Prawo zastawu, o którym mowa wyżej, może być wykonane dopóki Przesyłka znajduje się u Spedytora lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu albo dopóki może nią rozporządzać.
 8. Wszelkie koszty powstałe w związku z wykonywaniem prawa zastawu obciążają Zleceniodawcę i zostaną doliczone do należności obciążonej zastawem. Zleceniodawca zwalnia Spedytora z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich związanych z zastosowaniem prawa zastawu.

VII. Opakowanie Przesyłki.

 1. Nadawca zobowiązany jest wydać Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej bezpieczny przewóz oraz dostarczenie jej do Odbiorcy bez ubytku i uszkodzenia.
 2. Rodzaj użytego opakowania powinien m.in.:
  a) zabezpieczyć Przesyłkę przed uszkodzeniem,
  b) uniemożliwiać dostęp do zawartości Przesyłki przez jej szczelne zamknięcie i zabezpieczenie poprzez zaklejenie lub zalakowanie,
  c) nie stanowić zagrożenia dla innych Przesyłek,
  d) być odpowiednio wytrzymały i odpowiedniej jakości,
  e) nie zagrażać środowisku ani nie zagraŜać życiu i zdrowiu ludzi,
  f) posiadać w widocznym miejscu czytelną informację o Przesyłce i sposobie z nią
  postępowania,
  g) umożliwiać ładunek i rozładunek Przesyłki bez jej uszkodzenia.
 3. Przyjęcie Przesyłki do przewozu nie oznacza, że powyższe warunki zostały spełnione.
 4. Spedytor przyjmując Przesyłkę sprawdza wyłącznie liczbę jednostek transportowych wchodzących w skład danej Przesyłki, natomiast nie sprawdza zawartości poszczególnych jednostek transportowych. Niezgłoszenie przez Spedytora zastrzeżeń przy przyjęciu Przesyłki do przewozu uzasadnia przyjęcie domniemania wyłącznie co do tego, że stan zewnętrzny Przesyłki był należyty w momencie jej wydania, natomiast domniemanie takie nie dotyczy stanu wewnętrznego Przesyłki oraz poszczególnych jednostek transportowych.
 5. Spedytor może odmówić przyjęcia do przewozu Przesyłki w przypadkach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności wówczas, gdy:
  a) stan Przesyłki jest wadliwy albo niezgodny z treścią złożonego Zlecenia, w szczególności przygotowana Przesyłka w sposób istotny odbiega od opisu zawartego w Zleceniu w zakresie przedmiotu lub rozmiarów albo sposobu opakowania,
  b) Przesyłka nie posiada opakowania albo opakowanie jest niedostateczne lub niewłaściwe,
  c) dokument przewozowy nie został wypełniony albo został wypełniony w sposób
  niekompletny,
  d) Nadawca nie przygotował dokumentów, które z mocy przepisów szczególnych winny
  zostać wydane wraz z Przesyłką.
 6. Spedytor może uzależnić przyjęcie Przesyłki od zamieszczenia przez Nadawcę w treści dokumentu przewozowego odpowiedniego oświadczenia o stanie Przesyłki lub jej opakowania. W razie powstania szkody w trakcie przewozu, wskutek okoliczności przedstawionych w ust. 4 i 5 wyżej, Spedytor będzie zwolniony z odpowiedzialności za te szkody.

VIII. Odpowiedzialność.

 1. Z zastrzeżeniem treści niniejszego Regulaminu, Spedytor ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego traktującymi o umowie spedycji. W sytuacji, gdy Spedytor sam dokonuje przewozu, w odniesieniu do całości lub części usługi spedycyjnej, w takim zakresie przysługują mu prawa i obowiązki przewoźnika, regulowane przepisami prawa właściwymi dla danego typu przewozu.
 2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę jeżeli udowodni, że nie mógł zapobiec jej powstaniu, pomimo zachowania należytej staranności lub jeżeli szkoda powstanie na skutek zdarzeń niezawinionych przez Spedytora. Za zachowanie należytej staranności przez Spedytora uważa się między innymi posługiwanie się podwykonawcami.
 3. Spedytor odpowiada za czynności podwykonawców, chyba że nie ponosi winy w wyborze.
 4. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 1 wyżej Regulaminu, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy, niewywołanych winą Spedytora, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Spedytor nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki, jeśli wyniknęły one w szczególności z jednej z następujących przyczyn:
  a) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez Zleceniodawcę lub Nadawcę tych warunków,
  b) właściwości Przesyłki lub szkód powstałych w związku z jej niewłaściwym opakowaniem lub oznakowaniem, a takŜe szkód powstałych wskutek wskazania przez Zleceniodawcę nieprawidłowych lub niewystarczających danych dotyczących Przesyłki lub realizacji Zlecenia, szczególnej podatności towarów na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,
  c) braku, niekompletności lub nieprawidłowości dokumentów, które z mocy przepisów szczególnych winny być wydane wraz z Przesyłką,
  d) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania towarów,
  e) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania Przesyłki przez Nadawcę lub Odbiorcę,
  f) podania w Zleceniu lub w dokumencie przewozowym lub w innej formie informacji i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu,
  g) szkód powstałych w związku z realizacją Zlecenia dotyczącego Przesyłek nieobjętych usługami Spedytora,
  h) szkód spowodowanych opóźnieniem w dostawie Przesyłki, chyba że Spedytor zobowiązał się do dostarczenia Przesyłki w ściśle określonym terminie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu,
  i) wynikających z działań lub zaniechań osób, którymi Spedytor nie posługuje się przy realizacji Zlecenia,
  j) innych przyczyn wyłączających odpowiedzialność Spedytora w myśl postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów.
 5. Spedytor nie odpowiada za ubytki i uszkodzenia wewnątrz dostarczonych jednostek transportowych Przesyłki, jeŜeli ich opakowania nie noszą śladu naruszenia.
 6. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody niejawne – za szkodę niejawną uważa się szkodę w substancji Przesyłki niemożliwą do stwierdzenia w momencie odbioru lub dostawy Przesyłki ze względu na brak zewnętrznych oznak uszkodzenia opakowania Przesyłki.
 7. W przypadku nie dokonania czynności ładunkowych w terminie wskazanym w Zleceniu z przyczyn dotyczących Nadawcy lub nadmiernego wydłużenia czynności ładunkowych, jak też odmowy przyjęcia Przesyłki do spedycji z powodu niewłaściwego jej opakowania, Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody z tym związane, w tym za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Spedytora z tego tytułu.
 8. Spedytor nie opowiada za działania lub zaniechania Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy mające znamiona czynów zabronionych przez ustawę pod groźbą kary.
 9. Przyjęcie Przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie wszelkich roszczeń w stosunku do Spedytora.
 10. Spedytor nie odpowiada za szkody w innej postaci niż szkody rzeczywiste w Przesyłce, co oznacza między innymi utracone korzyści i straty pośrednie (np. utrata rynku) oraz szkody polegające na ubytku wagi w towarach masowych, jeżeli ubytek wynika z właściwości towarów i nie przekracza granic określonych we właściwych przepisach, a w przypadku braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych.
 11. Za uszkodzenie mienia Spedytora spowodowane czynnościami ładunkowymi ponosi odpowiedzialność odpowiednio Zleceniodawca, Nadawca lub Odbiorca. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków w związku z realizacją Zlecenia, w tym za umieszczenie w Zleceniu lub w innych dokumentach związanych z przewozem nieprawidłowych, nieścisłych lub niedostatecznych danych dotyczących Przesyłki, warunków przewozu, miejsca załadunku i rozładunku.

IX. Reklamacje.

 1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, tj. opóźnieniem w jej doręczeniu, utratą, uszkodzeniem czy zagubieniem są przyjmowane w siedzibie Spedytora.
 2. Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia Przesyłki przez adresata bez pisemnych zastrzeżeń, z wyjątkiem roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń Przesyłki zgłoszonych Zleceniobiorcy przez Odbiorcę nie później niż po upływie 7 dni od doręczenia Przesyłki.
 3. Wszelkie roszczenia przeciwko Spedytorowi muszą zostać zgłoszone na piśmie pod rygorem nieważności w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich ujawnienia lub dnia, w którym Zleceniodawca mógł dowiedzieć się o jej powstaniu.
 4. Wszelkie roszczenia z tytułu świadczenia usług spedycyjnych przedawniają się z upływem jednego roku. Zastosowanie znajduje przepis artykułu 803 § 2 Kodeksu cywilnego.
 5. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę̨ nieuprawnioną traktuje się jak niewniesione i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Spedytora.
 6. Osobami uprawnionymi do złożenia reklamacji są:
  a) Zleceniodawca;
  b) Odbiorca – w przypadku, kiedy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz przysługującego mu prawa do dochodzenia roszczeń i poinformuje o tym fakcie Spedytora.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) nazwę (lub imię i nazwisko) osoby występującej z reklamacją,
  b) tytuł reklamacji,
  c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń reklamacyjnych,
  d) potwierdzenie nadania Przesyłki,
  e) kwotę roszczenia reklamacyjnego,
  f) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności usługę spedycyjną,
  g) podpis osoby składającej reklamację,
  h) protokół ustalenia szkody wraz z dokumentacją fotograficzną,
  i) dokumenty WZ,
  j) uzasadnienie reklamacji wraz ze wskazaniem okoliczności powstania szkody,
  k) inne dokumenty wymagane np. przez ubezpieczyciela, związane z roszczeniem Zleceniodawcy.
 8. W sytuacji, kiedy zgłoszenie reklamacyjne nie spełnia warunków określonych w ust. 7 powyżej, Spedytor informuje o brakach osobę wnoszącą reklamację i wzywa do ich uzupełnienia poprzez uściślenie lub uzupełnienie dokumentów reklamacyjnych.
 9. Uzupełnienie reklamacji powinno nastąpić, pod rygorem jej utraty, w terminie 7 dni od wezwania do jej uzupełnienia.
 10. Reklamacja jest rozpoznawana i rozstrzygana w terminie 30 dni, licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.
 11. Biuro Spedytora powiadamia osobę wnoszącą reklamację w sposób zwyczajowo przyjęty o wyniku jej rozpatrzenia. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości, lub w części albo może zostać nieuwzględniona.
 12. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot dochodzonych w trybie reklamacji – przed jej rozpatrzeniem – z aktualnymi, przeszłymi lub przyszłymi należnościami wobec Spedytora.
 13. Złożenie reklamacji nie zwalnia od zapłaty wynagrodzenia, wydatków oraz wszelkich innych kwot należnych Spedytorowi.

X. Likwidacja Przesyłek.

 1. Jeżeli w ciągu czterech godzin od momentu poinformowania Zleceniodawcy przez Spedytora o okolicznościach wskazanych w Tytule VI ust. 4 powyżej, Zleceniodawca nie udzieli Spedytorowi wskazówek odnośnie dalszego postępowania z Przesyłką, Spedytor będzie miał prawo do zwrotu Przesyłki do miejsca jej nadania albo do oddania Przesyłki na przechowanie na koszt i ryzyko Zleceniodawcy.
 2. Obowiązek zwrotu poniesionych kosztów zgodnie z ust. 1 powyżej, nie wyłącza obowiązku Zleceniodawcy do zapłaty Spedytorowi wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi spedycji.
 3. Spedytor ma prawo do likwidacji Przesyłki na koszt Zleceniodawcy, jeżeli w ciągu siedmiu dni od dnia przekazania Zleceniodawcy informacji, o której mowa powyżej w ust. 1 powyżej, Spedytor nie otrzyma od Zleceniodawcy wskazówek odnośnie dalszego postępowania z Przesyłką.
 4. W przypadku Przesyłek ulegających szybkiemu zepsuciu, Przesyłek niebezpiecznych lub Przesyłek, których koszty przechowania ze względu na ich właściwości byłyby niewspółmierne do ich wartości, likwidacja może nastąpić przed upływem terminu wskazanego w ust. 3 powyżej.
 5. Likwidacja Przesyłki może nastąpić w drodze jej sprzedaży, zniszczenia albo nieodpłatnego przekazania właściwej jednostce. Spedytor ma prawo wyboru sposobu likwidacji Przesyłki.
 6. Wszelkie koszty likwidacji Przesyłki obciążają Zleceniodawcę. Jeżeli likwidacja Przesyłki nastąpiła w drodze jej sprzedaży, kwotę uzyskaną ze sprzedaży Spedytor zwróci Zleceniodawcy po potrąceniu kosztów likwidacji i innych należności pieniężnych wynikających ze Zlecenia (wynagrodzenia, wydatków, opłat dodatkowych i innych kosztów).

XI. Przepisy RODO.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest „B+K” Sp. z o.o., Sp. K.

Inspektor danych osobowych
Inspektorami Ochrony Danych są Marcin Brzeziński i Krzysztof Kasperek. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: bplusk@bplusk.pl w temacie proszę wpisać RODO.

Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe między innymi aby:
– zawrzeć i skutecznie realizować umowę o realizację danej usługi dla „B+K” Sp. z o.o., Sp. K. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji danej umowy. Wykonywanie zawartych przez „B+K” Sp. z o.o., Sp. K. umów polega na pozyskiwaniu zleceń transportowych i realizowaniu ich z pomocą współpracujących podwykonawców. Realizowanie prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszelkie czynności towarzyszące realizacji zleceń takich jak (np. obsługa płatności, reklamacji, czynności windykacyjne, przekazywanie istotnych informacji dotyczących danego zlecenia – dane kierowców, lokalizacja auta itp.).
– zapewnianie bezpieczeństwa usługi
– dokonywanie pomiarów statystycznych.
Dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, jakim zostały pozyskane przez Administratora podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy, klienci oraz podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub prawnie uzasadnionych interesów.
Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane osobowe użytkownika i celu, w którym mamy ich wykorzystywać.
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie dla nas niezbędne do realizacji zawartych umów przewozu. (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W pozostałych przypadkach podstawą prawną będą:
– wyrażone zgody (np. w celach marketingowych)
– prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (np. w celach administracyjnych lub zabezpieczenia realizacji umowy).

Przekazywanie danych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, księgowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem udostępnienia tych danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Przekazanie danych do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwo trzecie” wg RODO) może się odbyć tylko w przypadku, gdy wymaga realizacja konkretnego zlecenia transportowego. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej dany podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.
Przekazanie danych osobowych podmiotom biorącym udział w realizowanym zleceniu w celach związanych z realizacją umowy oraz zabezpieczeniem tej realizacji nie wymaga dodatkowej zgody i odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f)

Okres przetwarzania
Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przetwarzanie danych w celach realizacji zlecenia będzie się odbywać w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących każdej ze stron.

Twoje uprawnienia
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień:
– prawo do uzyskania informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe oraz uzyskać ich kopię. W przypadku drugiej i kolejnej kopii, może zostać naliczona dodatkowa opłata, o której zainteresowany zostanie powiadomiony. Wysokość tej opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.
– prawo do sprostowania danych osobowych (w przypadku błędnego zapisania lub ich zmiany), ich usunięcia (w przypadku braku podstawy do ich posiadania przez Administratora) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku przetwarzania określonych danych w ograniczonym zakresie w związku z sprzeciwem lub wnioskiem o sprostowanie danych lub wolą przechowania danych w związku z roszczeniami wnioskodawcy).
– prawo do przekazania danych w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
– prawo do odmowy przetwarzania danych i wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora.
– prawo do wycofania zgody przetwarzania danych.
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Warunki udostępnienia części danych osobowych
Dane osobowe oraz lokalizacji kierowcy w trakcie realizacji zlecenia są w swym procesie niezbędne, dlatego nieudostępnienie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości współpracy.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, wyłącznie w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub już zawarta między stronami umowa.

Profilowanie
W stosunku do danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.

Kontakt
W B+K Sp. z o.o., Sp. K. zgodnie z treścią rozporządzenia wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Skontaktować się z nim można w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy.
Adres e-mail: bplusk@bplusk.pl temat maila RODO.
Adres do korespondencji: B+K Sp. z o.o., Sp. K., ul. Elizy Orzeszkowej 8 lokal 4 A, 05-827 Grodzisk Mazowiecki.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Spedytor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, uchylenia niniejszego Regulaminu oraz wydania w jego miejsce nowego Regulaminu – w każdym czasie oraz według swego uznania. Działania, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą zostać podjęte w szczególności z uwagi na zmianę zakresu świadczonych usług, zmianę organizacji świadczonych usług, zmiany kosztów świadczenia usług, zmiany zachodzące na rynku usług przewozowych i logistycznych, zmiany obowiązujących przepisów itp.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem i realizacją usług przez Spedytora rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spedytora. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie sprawy w nim nieuregulowane będą interpretowane i rozstrzygane zgodnie z prawem polskim. Stosunek prawny pomiędzy Zleceniodawcą a Spedytorem zostaje poddany prawu polskiemu.
 3. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty w całości kosztów windykacji pozasądowej prowadzonej przez Spedytora przeciwko Zleceniodawcy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi przez Spedytora.
 4. Zleceniodawca jest zobowiązany, zarówno samem, jak i za pośrednictwem innych osób działających w jego imieniu, do nieświadczenia w okresie dwunastu miesięcy od daty zakończenia realizacji Zlecenia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, zlecać podwykonawcą Spedytora, wykonywania usług spedycyjnych lub przewozowych. W razie naruszenia powyższego zobowiązania, Zleceniodawca zapłaci Spedytorowi karę umowną w wysokości 5000 Euro. Spedytor jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.
 5. Zleceniodawca jest zobowiązany do informowania Spedytora w okresie związania Umową o każdej zmianie adresów do doręczeń lub innych danych kontaktowych. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo lub e-mail wysłany pod ostatni wskazany przez Zleceniodawcę adres, traktuje się jako skutecznie doręczone.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.